ระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ข้อมูลโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

  ปีการศึกษา     แหล่งเงิน  
  เลือกกำหนดช่วงเวลาตีพิมพ์เผยแพร่ที่แสดง   เริ่มต้น  
จนถึง  
          
ค้นหาจาก หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย       

ข้อมูลโครงการวิจัย    (จำนวน 138 รายการ)
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย ปีการศึกษา ช่วงเวลาเผยแพร่ โครงการวิจัย หน่วยน้ำหนัก
1    พฤติกรรมและอุปสรรคในการออกกำลังกายของประชาชนวัยผู้ใหญ่ตอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2556 2556-07-00 0.2
2    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการลดน้ำหนักของนักศึกษาหญิงระดับอาชีวศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2556 2556-08-00 0.2
3    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีอายุ 35-59 ปี ในเขตตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ลลิดา ปักเขมายัง 2556 2556-08-00 0.2
4    ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขต ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี หงษ์ บรรเทิงสุข 2556 2556-08-00 0.2
5    พฤติกรรมการป้องกันโรคอ้วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2556 2556-08-00 0.2
6    เปรียบเทียบภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2553 0000-00-00 0.2
7    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นชาย ในอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2553 0000-00-00 0.2
8    ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2552 ชยมน บุญลักษณ์ 2553 0000-00-00 0.2
9    ความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2552 ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2553 0000-00-00 0.2
10    พฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2553 0000-00-00 0.2
11    พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในเขตตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดรุณี ใจสว่าง 2553 0000-00-00 0.2
12    ความเครียดและภาวะสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2552 ณิชา ว่องไว 2553 0000-00-00 0.0
13    ความรู้ ทัศนคติ และบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ประภาพร วิสารพันธ์ 2553 0000-00-00 0.2
14    ระดับความมีพฤฒิพลังของผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปในจังหวัดอุบลราชธานี จำลอง ชูโต 2554 0000-00-00 0.2
15    การแต่งงานข้ามวัฒนธรรมของผู้หญิงชนบทในเขตจังหวัดอุดรธานี ดรุณี คชพรหม 2554 0000-00-00 0.2
16    บทบาทการเป็นสามีตามการรับรู้ของนักศึกษาชาย ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชธานี สุชาดา สมบูรณ์ 2554 0000-00-00 0.2
17    การเห็นคุณค่าพรหมจารีของวัยรุ่นหญิง : กรณีศึกษาเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2554 0000-00-00 0.2
18    เปรียบเทียบเจตคติของสังคมที่มีต่อผู้หญิงและผู้ชายที่แต่งงานหลายครั้ง : กรณีศึกษาประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปนธร ธรรมสัตย์ 2554 0000-00-00 0.2
19    การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา สุชาดา สมบูรณ์ 2554 0000-00-00 0.2
20    การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา 421 315 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ ปนธร ธรรมสัตย์ 2554 0000-00-00 0.2
21    การดูแลสุขภาพทางเพศของชายขายบริการทางเพศสำหรับกลุ่มชายรักชาย กชพร ทิพย์มาตย์ 2554 0000-00-00 0.2
22    รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการพึ่งตนเองของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2554 0000-00-00 0.2
23    ปฏิสัมพันธ์ขณะให้นมระหว่างมารดาวัยรุ่นและทารกเกิดก่อนกำหนด ขวัญจิต เพ็งแป้น 2554 0000-00-00 0.2
24    การปรับตัวและการสนับสนุนด้านสังคมของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2554 0000-00-00 0.2
25    คุณภาพชีวิตของผุ้สูงอายุ : กรณีศึกษาในเทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี อภิษฎา ธงเพ็ชร 2555 0000-00-00 0.2
26    ทัศนคติ แรงสนับสนุนทางสังคมและสถานการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอด ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สุภาวดี นาคสุขุม 2555 0000-00-00 0.2
27    การศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรม 3 อ. ของวัยรุ่นช่วงปลายในเขตเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สุชาดา สมบูรณ์ 2555 0000-00-00 0.2
28    พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของสตรีวัยแรงงาน กรณีศึกษาโรงงานเวอร์เทคแอพพาเรียล จำกัด ณัฐธยาน์ วิสารพันธ์ 2556 2556-08-00 0.2
29    ค่านิยมและการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม และด้านจริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนาของเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2556 2556-08-00 0.2
30    ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางจิตวิญญาของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2556 2556-08-00 0.2
31    การศึกษาภาวะสุขภาพจิตหญิงตั้งครรภ์ในเขตชุมชน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556 2556-08-00 0.2
32    การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมอ่างสระผมเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก 2556 2556-08-00 0.2
33    รูปแบบการพัฒนาอนามัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหมู่บ้านหนองฮี ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ณิชารีย์ โรจนกีรติกานต์ 2556 2556-08-00 0.2
34    ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มกาแฟของประชาชนวัยทุงานในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี วิลาวรรณ ประวิทย์ธนา 2556 2556-08-00 0.2
35    รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของปู่/ย่า/ตา/ยาย ที่บริโภคสุราและไม่บริโภคสุรา สุกัญญา ฆารสินธุ์ 2556 2556-03-00 0.2
36    ผลของการใช้สุนทรียสนทนาในกิจกรรมการประชุมปรึกษากรณีศึกษาทางการพยาบาล ระหว่างฝึกภาคปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล เรืองอุไร อมรไชย 2556 2556-10-00 0.2
37    The Influence of intrinsic motivation, extrinsic motivation, amotivation exercise behavior older person. ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2556 2557-04-00 0.2
38    การสนับสนุนทางสังคมและพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนถึงอายุ 6 เดือนของมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มยุรา เรืองเสรี 2556 2557-04-00 0.2
39    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีมวลกายของหญิงตั้งครรภ์ในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2556 2557-04-00 0.2
40    พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2556 2557-04-00 0.2
41    พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพนักงานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ณัฐธยาน์ วิสารพันธ์ 2556 2557-04-00 0.2
42    การรับรู้ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมของสตรีวัยเจริญพันธุ์ สุกัญญา โกวศัลย์ดิลก 2556 2557-04-00 0.2
43    ระดับความเครียดและความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดของผู้ดูแลหลักกับความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง สาลินี แนวหล้า 2556 2557-04-00 0.2
44    ทัศนคติของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลต่อการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556 2557-04-00 0.2
45    พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบจังหวัดร้อยเอ็ด ลลิดา ปักเขมายัง 2556 2557-04-00 0.2
46    พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จุฑารัตน์ มาสู่ 2556 2557-04-00 0.2
47    การพัฒนาอีคิว สำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ในศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จำลอง ชูโต 2556 2557-04-00 0.2
48    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ วนิดา หาจักร 2556 2557-04-00 0.2
49    คุณภาพการนอนหลับของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2556 2557-04-00 0.2
50    ความสัมพันธ์ของพฤฒพลังด้านการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุกับคุณภาพชีวิต นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2556 2557-04-00 0.2
51    การศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมเสี่ยงด้านการคบเพื่อนและการปกป้องของครอบครัวในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภรณี แก้วลี 2556 2557-04-00 0.2
52    พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ จังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2556 2557-04-00 0.2
53    ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุบล จังหวัดอุบลราชธานี ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2556 2557-04-00 0.2
54    การเลือกงานของบัณฑิตพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2556 2557-05-00 0.2
55    พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หงษ์ บรรเทิงสุข 2556 2557-05-00 0.2
56    ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีตามการรับรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556 2557-05-00 0.2
57    การศึกษาสภาพปัญหาความรุนแรงของนักเรียนสายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มะลิสา งามศรี 2556 2557-05-00 0.2
58    ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุภาพกับการป้องกันโรคและการบาดเจ็บจากการทำงานของพนักงานเก็บขยะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2556 2557-05-00 0.2
59    ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวกับการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556 2557-05-00 0.2
60    คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 : กรณีศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา วรรณกร ศรีรอด 2556 2557-05-00 0.2
61    การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในศูนย์พัมนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จิราพร อมรไชย 2556 2557-02-00 0.2
62    การศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 อุบลราชธานี อำนาจเจริญ วรรณกร ศรีรอด 2556 2557-05-00 0.2
63    ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2556 2557-02-00 0.2
64    Factors Affecting the Implementation of Quality Assurance of Education (QA) at Ratchathani University Klorklear Wajanawichakon 2556 2557-03-00 0.2
65    การศึกษาพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ พฤติกรรมเสี่ยงด้านการคบเพื่อนและการปกป้องของครอบครัวในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ภรณี แก้วลี 2556 2557-04-00 0.2
66    พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหนองกินเพล ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี จิราพร อมรไชย 2556 2557-05-00 0.2
67    การรับรองคุณภาพและการให้เอกสารรับรอง : รูปแบบการประเมินที่เน้นคุณค่าจากทฤษฏีสู่การปฏิบัติ กุลธิดา กุลประฑีปัญญา 2556 2556-08-00 0.2
68    ปัจจัยทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิดในอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ชลธิชา อรุณพงษ์ 2557 2557-11-00 0.2
69    ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายต่อภาวะสุขภาพของประชาชนวัยผู้ใหญ่ดอนกลางในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ขวัญจิต เพ็งแป้น 2557 2557-11-00 0.2
70    พฤติกรรมการป้องกันโรคกระดูกพรุนของผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2557 2557-11-00 0.2
71    ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยราชธานี เทพินทร์ บุญกระจ่าง 2557 2558-07-00 0.2
72    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารรสเค็มของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี กาญจนา อยู่เจริญสุข 2557 2558-07-00 0.2
73    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นในจังหวัดยโสธร จิราวัลณ์ วินาลัยวนากูล 2557 2558-07-00 0.2
74    ความชุกของภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2557 2558-07-00 0.2
75    ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2557 2558-07-00 0.2
76    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพสมองของผู้สูงอายุ นิตยา จันทบุตร (สุวรรณเพชร) 2557 2558-07-00 0.2
77    ผลของกระบวนการกลุ่มเพื่อสร้างทักษะการป้องกันตนเองจากการดื่ม ต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนักศึกษาอาชีวะศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ภรณี แก้วลี 2557 2558-07-00 0.2
78    ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมความปลอดภัยของผู้ป่วยและการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2557 2558-07-00 0.2
79    การเห็นคุณค่าในตนเองตามกระบวนการตระหนักรู้ในตนเองของนักศึกษาพยาบาล มะลิสา งามศรี 2557 2558-07-00 0.2
80    กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557 2558-07-00 0.2
81    แบบแผนชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาพในผู้ป่วยแผลเปปติคเรื้อรัง ลลิดา ปักเขมายัง 2557 2558-07-00 0.2
82    พฤติกรรมสุขภาพและภาวะสุขภาพของคนวัยทำงานในสถานประกอบการ เขตเทศบาลนคร อุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2557 2558-07-00 0.2
83    การศึกษาอุบัติการณ์การหกล้มของผู้สูงอายุ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สาลินี แนวหล้า 2557 2558-07-00 0.2
84    ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์และระดับความเครียดของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2557 2558-07-00 0.2
85    ความรู้และเจตคติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเกี่ยวกับการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ อรชร บุติพันดา 2557 2558-07-00 0.2
86    ความต้องการศึกษาต่อและเจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2558 อัจฉริยาพร เดชโยธิน 2557 2558-07-00 0.2
87    พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานกวาดถนน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2557 2558-06-00 0.2
88    การศึกษาพฤติกรรมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อของประชาชนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 2557 2558-06-00 0.2
89    ภาวะสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นใน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปาลัช สกุลธนิษฐ์ 2557 2558-07-00 0.2
90    คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยในตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นิตยา ไสยสมบัติ 2557 2558-07-00 0.2
91    Depression and health related quality of life in post-stroke patients ฐาติมา เพชรนุ้ย 2557 2558-07-00 0.4
92    Health Promoting Lifestyles in Chronic Peptic Ulcer Patients Without Complication ลลิดา ปักเขมายัง 2557 2558-07-00 0.2
93    Health promotion model for dementia older adults prevention รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557 2558-07-00 0.4
94    Health Promoting Behaviors of Nursing Students in Ratchathani University เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 2557 2558-07-00 0.2
95    A Model of Health Self-reliant : A Case Study of RatchathaniAsoke Community เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 2557 2558-07-00 0.2
96    Factors Related to Quality of Life of the Elderly Persons Living Alone in KaumnurmsabSubdistrict, WarinchamrabDistrict,Ubonratchathani Province แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ 2557 2558-07-00 0.2
97    อัจฉริยะทางภาษา-ศึกษาพัฒนาการของเด็กไทยที่เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวอเมริกัน เมธาวี ตันวัฒนพงษ์ 2557 0000-00-00 0.2
98    The effects of groupchoeducation program on depression of nursing students ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2557 0000-00-00 0.4
99    Perception of nursing ethics among student nurse in Rachathani University จำลอง ชูโต 2557 0000-00-00 0.2
100    Perceived susceptibility, and preventive behavior to osteoporesis of high-risk persons ( Published in Chulalongkorn Medical Journal, 58(5) September-October; pp.497-510;2014. มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2557 0000-00-00 0.4
101    ผลการฝึกการหายใจเบื้องต้นต่อความเครียดในมารดาหลังคลอดที่บุตรได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ นันทัชพร สายเมฆ 2557 2558-07-00 0.2
102    ผลของการกินหมากต่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปริญญา ผกานนท์ 2557 2558-06-00 0.2
103    Factrs effecting mother s behavion of hand foot and mouth disease preven tion in Ubon Rachathani Municipality เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 2557 2558-07-00 0.4
104    การเริ่มใช้สิ่งเสพติด และการทำหน้าที่ของครอบครัวที่มีสมาชิกใช้สิ่งเสพติดในระยะแรก พรรณวรดา สุวัน 2557 0000-00-00 0.2
105    ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการเด็กกับพฤติกรรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย พรทิพย์ อนันตกล 2557 2016-08-10 0.2
106    Predictive Factors self - care behaviors to prevent kidney Complication of diabetic patient in Nong kae กาญจนา อยู่เจริญสุข 2557 2558-07-00 0.4
107    ผลของโปรแกรมสุขศึกษาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้สมรรถนะแห่งตนร่วมกับทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี  พ.ต.ท.หญิง วรุณีย์ สีม่วงงาม 2558 2559-07-00 0.2
108    ผลการสร้างพลังอำนาจในตนเองร่วมกับกระบวนการกลุ่มในการสอนนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี ” เพื่อรับการพิจารณาให้นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ ปริญญา ผกานนท์ 2558 2559-07-00 0.2
109    แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการบริจาคโลหิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ศศลักษณ์ แก้วบุตรา 2558 2559-07-00 0.2
110     ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ภรณี แก้วลี 2558 2559-07-00 0.2
111    การพยาบาลเอื้ออาทรผู้สูงอายุตามการรับรู้ของผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล นิตยา จันทบุตร 2558 2559-07-00 0.2
112    อำนาจการทำนายของผลคะแนนการคัดเลือกต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2558 2559-07-00 0.2
113    เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศใน จังหวัดอุบลราชธานี ภาวินี ศรีสันต์ 2558 2559-07-00 0.2
114    ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี สุจิตรา กฤติยาวรรณ 2558 2559-07-00 0.2
115    ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 :กรณีศึกษานักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี ปีการศึกษา 2558 ณัชชา ตระการจันทร์ (ทะศิละ) 2558 2559-07-00 0.2
116    การเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหา และการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม กับการปรับตัวของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มนพัทธ์ อารัมภ์วิโรจน์ 2558 2559-07-00 0.2
117    ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี สาลินี แนวหล้า 2558 2559-07-00 0.2
118    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จริยา กฤติยาวรรณ 2558 2559-07-00 0.2
119    โปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ในอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี แพรวทิพฑ์ สุธีรประเสริฐ 2558 2559-07-00 0.2
120    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี อรุณรัตน์ สมสุวรรณ 2558 2559-07-00 0.2
121    ต้นทุนชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อภิญญา เยาวบุตร 2558 2559-07-00 0.2
122    ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาแบบกลุ่มต่อภาวะเครียดของนักศึกษาพยาบาลที่จะขึ้นฝึกบนหอผู้ป่วย ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2558 2559-07-00 0.2
123    ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการใช้แท็บเล็ตในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ดร.นนทชนนปภพ ปาลินทร 2558 2559-07-00 0.2
124    การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดกับความเครียดในนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย 2558 2559-07-00 0.2
125    ความชุกของอาการปวดหลังของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ธรรญญพร วิชัย 2558 2559-07-00 0.2
126    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันโรคเบาหวานของญาติสายตรงของผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตความรับผิดชอบของ ร.พ.สต.เพียเภ้า กาญจนา อยู่เจริญสุข 2558 2559-07-00 0.2
127    ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อบทบาทเภสัชกรร้านยาเอกชนในการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปิยะวดี ทองโปร่ง 2558 2559-11-00 0.8
128    วิวัฒนาการของการพัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย ปิยะวดี ทองโปร่ง 2558 2559-03-00 0.8
129    ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารของแผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี สุกัญญา เกิดสุข 2558 2559-07-00 0.2
130    Graduate Users’Opinion Toward the Desirable Characteristics of Nursing Graduates รวีวรรณ เผ่ากัณหา 2557 2558-07-00 0.4
131    สิทธิของผู้ป่วยในกรณีการุณยฆาตของประเทศไทย อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์ 2557 2558-12-00 0.2
132    Linguistic intelligence: a case study of THAI children studying english with and American teacher เมธาวี ตันวัฒนพงษ์ 2557 2558-07-00 0.2
133    การเรียนรู้ระบบหน่วยวัดทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาล เสาวลักษณ์ เล็กอุทัย 2557 2558-12-00 0.8
134    The effects of group psychoeducation program on depression of nursing students ณิชาภัทร มณีพันธ์ 2557 2558-07-00 0.4
135    การใช้อานาปาณสติภาวนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วรรณี ศิริสุนทร 2558 2559-07-00 0.2
136    ความกลัวการหกล้มของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชน วลัยภรณ์ อารีรักษ์ 2558 2559-10-00 0.2
137    ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูงวัยอย่างมีสุขภาวะของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ร.ต.อ.หญิง สมหญิง ฤทธิ์ลือไกร 2558 2559-10-00 0.2
138    Stress and coping behaviors in clinic training among nursing students ฐาติมา เพชรนุ้ย 2558 2559-11-00 0.4