หน้าแรก
      แผนการจัดสรรงบประมาณ
      ฐานข้อมูลบุคลากร
      ฐานข้อมูลงานวิจัย
      ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการ
      งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
      ฐานข้อมูลกิจกรรมพัฒนาตนเอง
      ฐานข้อมูลครุภัณฑ์
      ข้อมูลเชิงสถิติ

เข้าสู่ระบบด้วย


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชธานี    
       ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยราชธานี จัดทำขึ้นเพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร และผู้บริหาร นำไปใช้ในการบริหารงานและการประกันคุณภาพการศึกษาโดยระบบจะนำข้อมูลจากฐานข้อมูลขึ้นมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบ แสดงเป็นกราฟ ตารางการเปรียบเทียบ หรือแผนภาพที่สื่อต่อความเข้าใจที่ง่ายเพื่อให้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในงานด้านต่างๆ
Copyright @ 2014.Ratchathani University. All Rights Reserved